Caller Name Announcer App

Caller Name Announcer App – Caller Name Announcer Android App, Caller Name Announcer Application, Caller Name Announcer, Call Announcer App, Best Caller Name Announcer, આ એપ કરી લો ડાઉનલોડ તમારો મોબાઈલ બોલશે કોલ આવશે એમનું નામ. કોલર નામ એપ્લીકેશન.

કોલર નેમ એપ્લીકેશન – કોઈનો ફોન કોલ્સ અથવા ટેક્સ મેસેજને દુર કરવાની એક ખુબજ સરસ રીત છે. જોલી રોજર નામની આ શાનદાર એપ. Onex Softech એ કોલર નામ એનાઉન્સર એપ જાહેર કરી છે. જે ફોન કોલ તથા જે વ્યક્તિ તમને ટેક્સ મેસેજ મોકલી રહ્યા છે તેનું નામ બોલે છે. આ સુવિધા તમારા દૈનિક વિક્ષેપને ઘટાડવાની ખાતરી છે જયારે તમે પેસ્કી અને અનિચ્છનીય વેચાણ પીચ સાથે વ્યવહાર કરવામાં પહેલા કરતા ઓછો સમય પ્રસાર કરશો.

Caller Name Announcer App

Caller Name Announcer App

A sure-fire way to eliminate excessive phone calls and text messages is this cool application called Jolly Roger. Onex Softech has developed the app Caller Name Announcer that calls out loud the name of the caller or the person who is sending you text messages. This feature is sure to reduce your daily distraction while you’ll spend less time than ever dealing with pesky and unwanted sales pitches.

અત્યાર સુધીમાં, તમે કદાચ નોટ કર્યું હશે કે Caller ID સાથે વધુને વધુ ફોન બહાર આવી રહ્યા છે. તેનો મતબલ એ છે કે તમારો ફોન તમને કહેશે કે કોણ ફોન કરી રહ્યું છે તે તમને મૌખિત રીતે તેમના નામની જાહેરાત કરીને (સૌથી વધુ લોકપ્રિય સુવિધા) અથવા નંબરોની સુચના બતાવીને – કોઇપણ રીતે તમને તે નક્કી કરવાની મંજુરી આપે છે કે તમારે ત્યાં જ કોલનો જવાબ આપવાની જરૂર છે કે નહી.

By now, you’ve probably noticed more and more phones coming out with caller ID. What that means is that your phone will tell you who is calling by either verbally announcing their name to you (most popular feature) or showing a list of numbers – either way allowing you to decide if you need to answer the call right there and then.

If you’ve got a smartphone then you’re no stranger to Caller ID. It’s that function that lets you know who is call is coming from before even picking up the phone. It sometimes happens however, that our attention is pinned on the task at hand and we find ourselves looking elsewhere for the origin of our cellphone’s ringing. If your phone calls out the name of the person calling in addition to ringing then it’ll be easier for you to decide whether or not you need to rush over and answer right away, or if it can wait because your work is more important as a whole. Onex Softech has developed an app named eCaller ID that announces what’s playing over your smartphone’s speaker so that you never have to wonder again!

આ પણ વાંચો : તમારા ડીલીટ થયેલા ફોટા પાછા મેળવો

Caller Name Announcer is a helpful app to have that reduces the volume on your ringtone and speaks the caller’s name out loud. It’s a good feature to have when you are not around your phone or need your hands free, like when driving. Additionally you get language change options like English, Spanish and Korean which gives this app an edge over its contemporaries as it allows users to change the default language into its native tongue (or choose a specific language if they wish).

The “Caller Name Announcer: Hands-Free Pro” Android app speaks out the Caller’s name when you receive an incoming phone call or text, essentially reducing the noise level that your device emits to announce the caller. This is handy feature while driving. In addition to that, you get a language change option that gives this app an edge over its contemporaries and helps make this a must have for any business owner.

The app reduces the volume of the ringtone and shouts out the caller’s name in between. This is a very useful feature to have when you aren’t around your phone. Also, Callers Name Announcer: Hands-Free Pro has an ability to translate text messages into your language, over and above its competitors.

Features: Anonymously identify the incoming caller. If you’re in a situation where you can’t touch your phone, the Speak Alert system will allow you to automatically identify just who’s calling you by having them announce their name before they speak through the speaker.

Features: Spoken announcements. This way you can turn off the system quickly if you aren’t in a good place to hear them.

Features: The new Speak Alert will make your blind and visually impaired users happy. It gives them the possibility to know who is calling them without seeing the screen of their phone, making your app more useful no matter what area they’re in.

The app is approximately 10MB. Once installed, it takes up more than 40MB to 50MB of space on your phone. The app has been downloaded over 5 million times and supports all operating systems that are above 4.3 stars on Google Play.

આ પણ વાંચો : તમારા આધાર કાર્ડમાં સુધારા વધારા કરો

The size of this app is 10MB. However, once installed, it takes up 40-50MB of space in the phone. The app has received over 5 million downloads so far. App 5.1 supports all operating systems and above. The app has a 4.3 star rating as the creators of the top caller identification tool for SMS and calls, we understand that it’s not easy to find call announcer apps that are both FREE and powerful at the same time.

The size of this app is 10MB, but once you’ve downloaded it, the software takes up a much larger amount of space on your Mobile phone. The app has received more than 5+ million downloads thus far and supports all operating systems and above. As the creators of the top Text call-announcing Android app, we understand how important it is to have access to a reliable tool that can keep track of calls for you so you’re able to focus on more important things when it comes time to pay attention.

Our Android SMS announcer feature called “Name Caller ID” announces the name of the person who’s calling or sending you a text message. Similar to our call & call announcer function, we’ve integrated Name Caller ID with our phone database so that it can identify unknown numbers who send you text SMS and identify incoming calls even when the number is not stored in your Contact list. Our call and text name caller ID Application for Android is ideal if you are a driver looking to use your cell phone hands-free while conversing with a company client, or if you’re at work and need to continually deal with clients around-the-clock via voice calls & messages. It’s an excellent way to further customize your Android experience.

Our android call announcer feature identifies unknown numbers who are calling. It’s great when you’re driving, working or doing something else that hands-free mode is ideal and you want to know who is on the other end of a phone line.

Our Android Caller ID App

Our Android caller ID app notifies you of the name of incoming callers and text message senders. This application is like our Call announcement feature as it, too, pulls information off our phonebook and connects to our network so that we know who’s calling us even if they’re numbers aren’t in our Quiz group, which can be extremely helpful when doing tasks like driving or when another activity has occupied your hands.

The process of using the app :

  • First, install the Caller Name Announcer Pro app on your smartphone. It’s free for Android users on the Google Play Store. When you first open the app, ALLOW the requested permissions.
  • Then you will now have to test the speech of the app. Click on the Speech Test button. A voice will come and then the message of test success will come. He has to give Yes. Now you will see many options in the main window including call, audio, SMS, WhatsApp.
  • Check by going to all these options. Go to the audio setting and set the speech rate, pitch, and volume. You cannot change some settings. You can also select the number of times you want to hear the caller’s name in the call setting. The same can be said for SMS. You will have to give some special access to the WhatsApp setting. After doing OK, the WhatsApp message announcement will be turned on.

Caller Name Announcer is an application for smartphones which announces the names of people who call you. Many business owners wait for the name to be announced before deciding whether to pick up or not.

​​​​​​​ An app which allows you to find out the person’s name who is calling you before you pick up! The best thing about this app is that it will only read out the contact’s name if they are saved in your phonebook – if they aren’t, then it will say “Out of area” or “Private Number”. You can set a maximum number of repetitions too. This makes sure that your ears don’t get hurt if callers have long names, or if you are already busy and don’t want to waste time hearing their names. You can even make sure that the app switches off entirely when placed on silent mode so as to not annoy your friends when they call while you’re watching a movie!

એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવાઅહી ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો

The CallerName Announcer app is the best way to know who is calling you even when your phone is on vibrate. The application announces the name of the person calling so you can pick up as soon as you hear it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *