SSB Constable Bharti 2023

SSB Constable Bharti 2023 – ધોરણ 10 પાસ માટે કોન્સ્ટેબલની ભરતી – જો તમે ધોરણ 10 પાસ છો અને તમારે સરકારી નોકરી કરવાની ઈચ્છા છે ? તો ટેનશન લેવાની જરૂર નથી કારણકે સશશ્ત્ર સીમા બલ (SSB) માં ધોરણ 10 માટે કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટ માટેની ભરતી પ્રક્રિયા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ ભરતી માટેની નોટિફિકેશન 20 મેં 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ હતી અને અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 18 જુન 2023 છે. આ ભરતીને લાગતી તમામ જાણકારી મેળવવા માટે તમેની સત્તાવાર નોટિફિકેશન વાંચો.

SSB Constable Bharti 2023 - ધોરણ 10 પાસ માટે કોન્સ્ટેબલની ભરતી

SSB Constable Bharti 2023 – પોસ્ટ નામ

  • કોન્સ્ટેબલ

કુલ જગ્યાઓ : 543

SSB Constable ભરતી 2023 – શૈક્ષણિક લાયકાત

  • આ ભરતીમાં અરજી ફોર્મ ભરવા માટે ધોરણ 10 પાસ અથવા તેના સમકક્ષ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

SSB Constable Bharti 2023 – પગાર ધોરણ

  • પગાર : રૂ. 21,700 થી 69,100 સુધી નો છે.

SSB Constable Bharti 2023 – પસંદગી પ્રક્રિયા

  • લેખિત પરીક્ષા
  • શારીરિક કસોટી
  • ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન

અરજી કરવાની રીત

સ્ટેપ 1 : સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ssb.gov.in/ પર જાઓ.

સ્ટેપ 2 : ત્યારબાદ વેબસાઈટ પર આપેલ “News & Highlight” ના બટન પર ક્લિક કરો

સ્ટેપ 3 : ત્યારબાદ આપેલ “Click Here to Apply” ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ 4 : હવે તમારે જે પોસ્ટ માટે અરજી ફોર્મ ભરવાનું છે તેની સામે આપેલ Apply બટન પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ 5 : ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ માં તમારી જરૂરી માહિતી ભરો અને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.

સ્ટેપ 6 : હવે ઓનલાઈન અરજી ફી ભરો.

સ્ટેપ 7 : અરજી ફોર્મ સબમિટ કર્યાં બાદ પ્રિન્ટ કાઢી અથવા pdf સેવ કરો.

જાહેરાત વાંચોઅહી ક્લિક કરો
ઓફીશીયલ વેબસાઈટઅહી ક્લિક કરો

અંતિમ તારીખ : 18 જુન 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *